เงื่อนไข การรับประกันสินค้า
  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. แบตเตอรี่รับประกัน 12 เดือนในการใช้งานปกติ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อรับจ้างหรือการพาณิชย์
2. การรับประกันสินค้าไม่รวมถึง ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้
3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง สาเหตุดังต่อไปนี้ คือ การประจุไฟเกิน, การปล่อยให้ไฟหมดนาน, การปล่อยให้น้ำแห้งต่ำกว่าแผ่นธาตุ,ความเข้มข้นของน้ำกรดเกินกวาที่กำหนด, ใช้สารเคมีอื่นแทนกรดกำมะถัน, หมดอายุการใช้งาน

  เงื่อนไขการเปลี่ยนแบตเตอรี่
1. หากแบตเตอรี่ ไม่เลย 6 เดือนและเกิดจากข้อผิดพลาดจากการผลิต ทาง 614 แบตเตอรี่ ดิลิเวอรี่จะเปลี่ยนลูกใหม่
2. หากแบตเตอรี่เลย 6 เดือน ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทาง 614 แบตเตอรี่ ดิลิเวอรี่ จะเปลี่ยนลูกทดแทนให้ใช้งาน